Mattsson, Lars, 21 21 22 22 21 1


Född

1674-02

 

Döpt

Ej angivet

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Faddrar

Ej angivet

Källa

Usby C:1 s. 124

 

Övrigt

Enbart pappans namn är angivet när han föds. Det står att han är från Gryckesboo


Fader

Mats Larsson

Moder

 


Gift

1707-10-10

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Make

Cherstin Nilsdotter

Källa

Husby E1:1 bild 13

Övrigt

Det står att han är från Glänsboo och hon från Smedby.


Barn

1709-03-10 – Matts

Källa: Husby C:3 bild 87

 

1712-07-12 – Anders

Källa: Husby C:3 bild 108


Flyttningar

 


Yrke

 


Husförhör

Husby A1:2 1704-1710

Husby A1:3 1710-1737


Avliden

1727-10-15

Begravd

1727-10-20

 

Dödsorsak

Se texten nedan

 

 

Källa

Husby F:1 bild 126

Övrigt

Det står: ”Lars Mattsson ifrån Smedby. War född 1674 in Febr Lärde i ungdomen sion Christendom mycket wäl. War sedan i sin tilltagande ålder i tienst hoos hederligt folch med mycket beröm för sin troget och flitighet. 1707 kom han i äckenskap med sin efterlefvande _ Maka dygdiga hustru Cherstin Nilsdotter med hwilken han sammanlefvat i 20 åhr och aflat 2 söner. I sitt lefverne har han altyd wyst Gud__tighet och stillhet. Som han war af ___ mycken Melancholisk natur, så begynte ____ i synnerhet plåga honom förlidne åhr Michaelis tyd, ____ i _____ swår måtta efter förledne nyåhr, då ___ hade med sig swåra krops__ryckningar och ohyggerlig __, såsom skällande, warande hans siälaångest o__kristerlig. Predyko ______ för sin _ade i____, at dagligen besöka och trösta honom men det kunde inte stort uträtta, efter hans ___ utan all tvifvel war inwertes sårad, det man döm___ där af, at han. Så ofta han tog några Moat eller dryck till sig, grufa__ plågade och brukade man fördr____ där emot __ bry___ några sinliga medicamenter, då b___ ryckninag någorlunda stannade. ____ fader warawille han sig intaga dem. Förledne juli månad begynte han at _y___ vilja höra Guds ____ ord eller låta läsa för sig. Utbrast som oftast i ____ och ____ och då han, där förr tillba____ klagade han sig att han _y kunde annat; S_____ tyd confinulerade Pr_dyko_____ med förmanande, med tröstande, med lärande så låt man ock hålla förböner för honom så i denna som andra församlingar. Hvilket barmhertiga Guden låt han sig behaga i ty att han begynte tåla, det man gio___ bön för honom morgon och afton, fast än hans tro sy___ för mäniskior noog swag, ja nästan utslocknad. Omsynder war___, han till kroppen så swag att han intet mäcktade wända sig sielf i sängen. Den 1 oct ____ Dom 18 _ Trinit om morgonen wardt han så betagen, att han sy____ ligga i sidsta andedräckten, som och de närvarnde sig wistet anat, än han war utslocknad; men innan Gud____ wardt slutra, kom han sig för igi: då Prästerskapet åter strangt infinna sig hoos honom och b__litade sig at giöra det den borde mot aftonen kom åter _____ _____ till honom och _____ ry____ förmandnde till att b__da sig till en salig död, sampt tröstande och Guds ord, gio__ för och med _____ en lång bön. Om natten där på war han helt tyst och stilla. Om morgonen efter dag___ begärte han att ___ närvarande wille vända han i det de det giorde, sade han: är icke; till___ han: ju Guds son och Guds ____ ____ ___ är ock lär ropade så stragt der på: Guds ____ ____ Andr ständer och ____ mig nu; hvilket war hans sidsta ord här i världen; hwarhan i tysthet liggande ___liten stund där efter ganska sackmodigt och utan någon swåhet, såsom et liuf utslocknar, a_____ när han lefat så när 54 åht. Herre Jesu led oss icke i frestelse ___ stywed och ____ och alltid med din her ande nåds och tröst! Amen!”

 


Övrigt